Vikend akcija: Dodatnih 5% popusta na SVE za gotovinsko plaćanje!
Traje od 8.6. u 9h do 12.6.2023. u 9h ili do isteka zaliha.

Prijavi se na naš newsletter i prvi saznaj za sve akcije, posebne ponude i najveće uštede:


Kultura Odijevanja U Zagrebu Na Prijelazu Iz 19. U 20. Stoljeće, Katarina Nina Simončić

MultiPlusCard bodovi:   12
Tečaj | 7,53450 HRK = 1,00 EUR
ID A008SIE
Dodano u košaricu
Kratki info
  • 221 stranica
  • Tvrdi uvez

Detaljan opis

Specifikacije

Au­,to­,ri­,ca se upu­,sti­,la u is­,tra­,ži­,va­,nje i ana­,li­,zu jed­,nog od naj­,va­,žni­,jih raz­,dob­,lja u po­,vi­,je­,sti odi­,je­,va­,nja i mode, a to je pri­,je­,laz iz 19. u 20. sto­,lje­,će. U sre­,di­,štu za­,ni­,ma­,nja je Za­,greb, ključ­,no ur­,ba­,no mje­,sto hr­,vat­,ske kul­,tu­,re i iden­,ti­,te­,ta, a u pre­,ds­,tav­,lja­,nju za­,gre­,ba­,čke kul­,tu­,re odi­,je­,va­,nja ko­,ri­,šte­,na je sa­,ču­,va­,na ma­,te­,ri­,jal­,na građa iz mu­,ze­,ja, ono­,dob­,ni tisak, fo­,to­,gra­,fi­,je, sli­,kar­,ska djela te modne ilu­,s­,tra­,ci­,je u ča­,so­,pi­,si­,ma. Ob­,ra­,đe­,ni su svi bitni as­,pek­,ti - od dru­,št­,ve­,no-kul­,tur­,nog oz­,ra­,čja do od­,no­,sa mode i umjet­,no­,sti te mode i hr­,vat­,ske tra­,di­,cij­,ske ba­,šti­,ne, “anti-mode“. Re­,kon­,s­,truk­,ci­,ja i ana­,li­,za za­,gre­,ba­,čke mode uka­,zu­,ju na sna­,žna obi­,lje­,žja pri­,pad­,no­,sti pa­,ri­,škom i beč­,kom kul­,tur­,nom oz­,ra­,čju. Knji­,ga je bo­,ga­,to ilu­,s­,tri­,ra­,na, cr­,te­,ži­,ma, crno-bi­,je­,lim te ko­,lor­,nim fo­,to­,gra­,fi­,ja­,ma.

Dr. sc. Ka­,ta­,ri­,na Nina Si­,mon­,čič (Ljub­,lja­,na, 1975.), di­,plo­,mi­,ra­,la je 1998. na Tek­,stil­,no-teh­,no­,lo­,škom fa­,kul­,te­,tu u Za­,gre­,bu te 2002. na Fi­,lo­,zof­,skom fa­,kul­,te­,tu u Za­,gre­,bu dvo­,pred­,met­,ni stu­,dij po­,vi­,je­,sti umjet­,no­,sti i et­,no­,lo­,gi­,je. Dok­,to­,ri­,ra­,la je 2010. na Fi­,lo­,zof­,skom fa­,kul­,te­,tu u Za­,gre­,bu temom Kul­,tu­,ra odi­,je­,va­,nja na pri­,je­,la­,zu iz 19. u 20 sto­,lje­,će u Za­,gre­,bu.

Knjige
Godina izdanja 2012
Autor Katarina Nina Simončić
Broj stranica 221
Uvez Tvrdi uvez
Naziv knjige Kultura Odijevanja u Zagrebu Na Prijelazu Iz 19. u 20. Stoljeće
Biblioteka Plejada D.O.O